Päätöksenteko

Tampereen kaupunki toimii EU:n palvelusopimusasetuksen sekä kansallisen liikennepalvelulain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Oriveden, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven kuntien muodostamalla alueella. Seudullinen yhteistoiminta käynnistyi 1.1.2011 ja se sisältää toimivaltaisen viranomaisen tehtävien lisäksi sopijakuntien keskenään sopimat joukkoliikenteeseen liittyvät tehtävät.

Joukkoliikenteen viranomaistoiminnasta on säädetty liikennepalvelulaissa. Seudullisen yhteistoiminnan sisällöstä muilta osin on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteistoiminnan tavoitteena on toteuttaa kuntarajat ylittävää yhteistyötä joukkoliikenteen järjestämisessä sekä kehittää ja koordinoida seudullista joukkoliikennettä niin, että joukkoliikenteen palvelutaso paranee ja palvelut tuotetaan asiakaslähtöisesti ja edullisesti. Kuntien itse määrittelemät palvelutasotavoitteet ohjaavat liikenteen suunnittelua. Liikenteen toteuttaminen ja järjestämistapa perustuu sen kunnan, jota kyseinen liikenne ensisijaisesti palvelee, esitykseen ja rahoituspäätökseen.

Tampereen kaupungin organisaatioon kuuluva Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta toimii päätöksentekoelimenä seutuliikenteessä ja Tampereen kaupungin sisäisessä liikenteessä. Lautakunnassa on 14 jäsentä, joista Tampereen kaupungin valtuusto valitsee seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä muiden kuntien valtuustot kukin yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenen ja varajäsenen tulee olla valtuutettu tai varavaltuutettu. Tampereen kaupunginvaltuusto valitsee asettamistaan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Joukkoliikennelautakunnan lisäksi yhteistoiminnan toimielimiä ovat kuntien joukkoliikenneyhdyshenkilöistä muodostettu kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmä sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja maakuntaliiton yhdyshenkilöistä muodostettu alueellinen joukkoliikennetyöryhmä.

Viranomainen määrittää joukkoliikenteen palvelutason ja päättää joukkoliikenteen järjestämistavasta toimivalta-alueellaan. Tampereen seudun bussiliikennepalvelun tuottavat Tampereen Kaupunkiliikenne Liikelaitos sekä yksityiset liikennöitsijät. Ennenliikennepalvelulain (320/2017) voimaantuloa oli voimassa joukkoliikennelaki (869/2009). Joukkoliikennelaissa määritetty siirtymäaika päättyy joulukuussa 2019 ja viimeistään silloin päättyvät myös kaikki henkilöliikennelakiin (343/1991) perustuvista linjaliikenneluvista tehdyt siirtymäajan liikennöintisopimukset.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan taloudesta ja kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Yhteisten tutkimus- ja kehityshankkeiden kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa. Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Kaupunki- ja seutulippujen hintavelvoitteiden määräämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa kukin kunta omalta osaltaan. PSA:n mukaisesti hankitun liikenteen kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita ko. liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen (lipputulojen) suhteessa.

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Lautakuntien esityslista- ja pöytäkirjahaku