Ratikan rakentamisen vaikutukset

Ratikan rakentamisen haittoja ehkäistään ja lievennetään

03.04.2018

Kaksi pormestarin asettamaa työryhmää on selvittänyt keinoja ehkäistä ja lieventää raitiotien rakentamisen häiriöitä keskustassa. Työryhmät ovat työskennelleet alkuvuoden 2018 ja laatineet toimenpideraportit yhteistyössä virkamiesten, asiantuntijoiden ja yrittäjien edustajien kanssa.

Raitiotien rakentaminen Tampereelle, toimivan kaupungin keskelle ja liikenteelliseen valtasuoneen, aiheuttaa erilaisia häiriöitä. Merkittävää haittaa syntyy ihmisten kulkemiselle, työpaikkaliikenteelle, pysäköinnille ja opastamiselle keskustassa sekä keskusta-alueen yrityksiin. Raitiotien rakentaminen keskustassa kestää vuoteen 2021.

Valmistuneet selvitysraportit sisältävät suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla raitiotien rakentamisen aikana keskustan elinvoimaa, esteettömyyttä ja saavutettavuutta voidaan parantaa ja kuinka haittoja ihmisille, yrityksille ja eri liikennemuodoille voidaan parhaiten ehkäistä.

Työryhmät luovuttivat raporttinsa pormestarille tiistaina 3.4.2018 pidetyssä tilaisuudessa.

Haittoja ehkäisyä painotetaan kipupisteisiin

Raitiotien rakentamisen haittojen ehkäisy -työryhmä kokosi virkamiesten avulla 31 suositusta ja toimenpide-ehdotusta rakennustöiden haittojen vähentämiseksi. Toimenpiteitä halutaan painottaa erityisesti rakentamisalueiden kipupisteisiin. Toimenpiteiden avulla voidaan parantaa työryhmän valitsemien pääteemojen mukaisesti keskusta-alueen saavutettavuutta, opastamista, tiedottamista, tapahtumatarjontaa ja kaupunkitilan yleisilmettä sekä viihtyvyyttä.

- Rakentaminen etenee hyvin, mutta siihen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota, että työmaat heikentävät väistämättä kaupunkitilan viihtyvyyttä. Panostamalla yhteistyössä esimerkiksi kaupunkikulttuuriin, tapahtumiin, julkiseen taiteeseen ja valaistukseen työmaa-alueiden ja koko keskustan viihtyvyyttä voidaan lisätä, konkretisoi työryhmän puheenjohtaja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki ratkaisuja.

Liikenteen haitat mahdollisimman pieniksi

Keskustan liikennejärjestelyjä selvittävä työryhmä kartoitti meneillään olevia raitiotie- ja muita työmaita, liikennejärjestelyjä ja tulevia infrarakennushankkeita. Raitiotietyömaan rytmityksiä ja työvuorojärjestelyjä huomioimalla tulee vähentää rakentamisen aikaisia haittoja tavoitteeksi asetettuja kokonaisaikatauluja, kustannusraamia ja työmaiden työ- ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta.

Molemmat työryhmät pohtivat liikennejärjestelyiden viestinnän ja markkinoinnin tehostamista, jotta liikkujat osaisivat hyödyntää www.tampereenliikenne.fi -sivustoa selvästi enemmän. Viestinnän on oltava mahdollisimman ennakoivaa, monipuolista ja vuorovaikutteista.

Työryhmät esittävät, että työryhmät jatkavat seurantaryhminä ja että toimintasuunnitelmia ja raportteja päivitetään vuosittain.

Esimerkkejä suosituksista:

 • Arvioidaan poikkikatujen nopeampi ja tilapäinen aukaisumahdollisuus ajoneuvoliikenteelle raitiotien rakentamisen eri vaiheissa.
 • Tehdään työmaan keskelle selkeämpiä opasteita ja parannetaan pääsyä liiketiloihin.
 • Säilytetään bussipysäkit mahdollisimman lähellä alkuperäisiä sijainteja ja lisätään opastusta vanhoilta bussipysäkeiltä uusille.
 • Selvitetään kaupunki- ja katutilan vuokrahinnan kohtuullistamista ja järjestelyiden joustavoittamista katumyyntiä varten, mukaan lukien kesäterassit.
 • Lisätään tarkkaa tiedotusta talo- ja yrityskohtaisesti rakentamisen vaikutusalueella.
 • Muokataan viherrakentamisen puuttuessa karunnäköistä kaupunkitilaa ja työmaita viihtyisämmäksi visuaalisuuden suunnittelun ja taiteen avulla.
 • Raitiotietyömaan vaikutusalueella rakennuslupaa myönnettäessä edellytetään työnaikaisten liikennejärjestelyiden suunnitelmia luvan hakijalta. Tarvittaessa järjestelyt on hyväksytettävä katutilavalvonnalla jo ennen luvan myöntämistä.
 • Infrarakennushankkeita on aikataulutettava keskenään siten, että liikennehaitat ovat mahdollisimman pienet.

Työryhmä ehdottaa, että seuraavat hankkeet toteutetaan keväällä 2022 Tampereella järjestettävien jääkiekon MM-kisojen jälkeen:

 • Lapintien, Rongankadun ja Satakunnankadun risteyksen kiertoliittymä
 • Kalevantien sillan peruskorjaus
 • Viinikan ratasillan peruskorjaus (Liikennevirasto)
 • Amurin tunneli.

www.tampereenliikenne.fi

www.raitiotieallianssi.fi

www.tampere.fi/raitiotie