Raitiotien varikkoalueen asemakaavaluonnos nähtäville

11.06.2015

Luonnos Tampereelle suunniteltavan raitiotien varikkoalueen asemakaavaksi Hervannan Ruskon alueelle on valmistunut. Valmisteluaineistot sekä tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä kaksi kuukautta eli 13.8.2015 saakka kaupungin verkkosivuilla, Palvelupiste Frenckellissä ja Hervannan kirjastossa. Aineistosta voi jättää mielipiteitä kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana.

Asemakaavan muutos laaditaan Tampereen kaupunginvaltuuston 16.6.2014 tekemän päätöksen perusteella jatkaa raitiotien suunnittelua. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa raitiotien päävarikon sijoittuminen Hervanta–Ruskon teollisuusalueelle. Varikko liittyy raitiotien runkolinjaan Hermiankatua pitkin kulkevalla haaralla.

Alueen suunnittelussa tutkitaan liito-oravan elinympäristön ja kulkuyhteyksien säilyminen osana laajempaa kokonaisuutta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen pohjalta hankkeen tavoitteita täsmennettiin ja kaava- alueen rajausta laajennettiin.

Suunnittelualue sijaitsee noin 8 kilometriä kaakkoon kaupungin keskustasta Hervannan ja Ruskon kaupunginosassa. Suunnittelualue on pääosin nykyiseltä asemakaavaltaan teollisuusaluetta. Siihen kuuluu myös kaavoittamatonta metsäaluetta ja puisto- ja virkistysaluetta. Suunnittelualueen pinta-ala on yhteensä noin 26 hehtaaria.

Varikkotontti sekä teollisuus- ja viheraluetta

Asemakaavamuutoksella raitiotien varikolle muodostetaan tontti, jolle saa rakentaa raitiotieliikenteen tarvitsemia rakennuksia ja rakennelmia. Laskennallisesti tontille sallitaan rakennusoikeutta 26 858 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus mahdollistaa varikon rakentamisen sekä sen myöhemmän laajentamisen.

Varikon eteläpuolelle muodostuva tontti osoitetaan teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia. Korttelialueelle saa rakentaa tuotanto- ja tutkimustoiminnan tiloja sekä niitä palvelevaa toimistotilaa.

Osa nykyisestä teollisuusalueesta muutetaan viheralueeksi (virkistys- tai suojaviheralue), jotta suunnittelualueelta löydetyt liito-oravan pesintäpaikat sekä liito-oravan kulkuyhteydet varikon ympäristössä saadaan turvattua. Liito-oravan pesintäpaikat sekä Kauhakorvenkadun varrella oleva metsikkö osoitetaan suojelumerkinnällä, samoin liito-oravan kulkureittinä kehitettävät alueet.

Kauhakorvenkadun pohjoispuolinen viheralue osoitetaan luonnonmukaiseksi lähimetsäksi ja kadun varressa melualueella suojaviheralueeksi. Viheralueen rajoja tarkistetaan siten, että liito-oravan kannalta tärkeää metsää saadaan turvattua.
Rakennusoikeus suunnittelualueella vähenee yhteensä 23 171 kerrosneliömetriä aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Teollisuusalueen (varikko mukaan lukien) pinta-ala pienenee 23 997 neliömetriä. Viheralueiden (virkistysalueet ja suojaviheralueet) pinta-ala lisääntyy yhteensä 42 270 neliömetriä.

Laajempi kaava-alue liito-oravan takia

Kaava-alueen rajaus on varikon tonttia laajempi, jotta Etuhaanpuistossa ja Kytömaanpuistossa olevat liito-oravan pesintäalueet voidaan säilyttää ja kehittää liito-oravan kulkuyhteyksiä varikon ympäristössä. Kaavaluonnoksen nähtävilläoloaikana varikon rakentamiselle haetaan ELY-keskuksen edellyttämää luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa.

Vaikka kaavaluonnoksen mukaiselta varikkoalueelta on liito-oravan jätöshavaintoja ja alue on potentiaalinen yhden naaraan elinympäristö, ei kohde ole tämän hetkisen tiedon ja havaintojen perusteella kovin merkittävässä roolissa osana liito-oravan elinympäristöä. Liito-oravan ydinalueet ovat varikkoalueen ulkopuolella. Kaavaluonnoksen mukainen varikko rikkoo myös vähiten elinympäristöjä ja kulkuyhteyksiä luonnosvaiheessa tutkituista sijoitusvaihtoehdoista.

Päätös raitiotien rakentamisesta tehdään kaupunginvaltuustossa vuoden 2016 aikana. Raitiotien rakentamisen on suunniteltu alkavan heti rakentamispäätöksen jälkeen. Tavoitteena on saada raitiotien ensimmäisen osuus liikennöintiin vuonna 2019.

Mikäli raitiotien rakentamisesta luovutaan, asemakaava ei mahdollista tontin hyödyntämistä muuten työpaikka- ja teollisuusalueena, vaan alueen maankäyttö tulee tutkittavaksi uudelleen.

» 11.6.–13.8.2015
Linkki kuulutuksen kautta nähtävillä olevaan aineistoon

» Raitiotie

Teksti: Anna-Leea Hyry