Lautakunta hyväksyi joukkoliikenteen ensi vuoden palvelu- ja vuosisuunnitelman

20.12.2018.

Vuoden 2019 aikana valmistellaan maakuntauudistusta, jonka siirtäisi Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenneviranomaistoiminnot tulevaan maakuntaan vuoden 2021 alusta. Suunnittelutyötä on tehty vuosina 2017 -2018, ja niiden mukaisesti kaupunkiseudun joukkoliikenneviranomainen keskittyisi kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun järjestämiseen kaupunkiseudun ytimessä. Maakunnan joukkoliikenneviranomaiselle tulisi vastuulleen maaseutumaisen joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten yhteensovittaminen koko maakunnan alueella.

Raitiotien rakentaminen vaikuttaa ensi vuoden palvelutarjontaan. Raitiotien ja muiden kohteiden työmaat hidastavat erityisesti ydinkeskustan alueella joukkoliikenteen liikennöintiä 4-6 minuuttia suuntaansa. Runkolinjojen osalta tätä liikenteen hidastumista on jo nyt kompensoitu lisäämällä linjoille autoja. Osittain näillä lisäyksillä on kyetty parantamaan myös palveluja, mutta suurelta osin niillä parannetaan liikenteen täsmällisyyttä. Muilla linjoilla hidastumisen vaikutuksia on kompensoitu aikataulumuutoksilla, mikä on merkinnyt osittain vakiominuuttiaikatauluista luopumista.

Talousarvio 2019 ei mahdollista liikennetarjonnan lisäämistä syksyn 2018 tasosta. Kasvavan kaupungin lisääntyvä palvelutarve hoidetaan karsimalla liikennettä vähäisemmän kysynnän alueilta ja ajankohtina. Seutuliikenteen osalta tehdään pienehköjä parantamistoimenpiteitä eri puolilla kaupunkiseutua. Merkittävimmät lisäykset toteutetaan Kangasalta Teiskontien kautta Tampereelle suuntautuvaan liikenteeseen.

Joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmää kehitetään vuoden 2019 aikana vastaamaan liikennepalvelulain vaatimuksia. Tavoitteena on myös saada erilaiset liikkumisen palvelut ja tapahtumat kytkettyä paremmin osaksi joukkoliikennettä.

Vuoden 2019 aikana päätetään raitiotien käyttöönoton myötä toteutettavasta joukkoliikennelinjastosta sekä mahdollisesta vuonna 2020 käynnistyvästä lähijunaliikenteen Nokia-Tampere-Orivesi-Lempäälä -pilotista. Joukkoliikenteen häiriönhallinnan kehittämisestä tehdään suunnitelma.

Raitiotieliikenteen käyttöönoton valmistelua jatketaan vuonna 2019. Joukkoliikenne kilpailuttaa yhteistyössä
Tampereen raitiotie Oy:n kanssa ratikan liikennöitsijän vuoden 2019 alkupuoliskolla. Hankintapäätöksen jälkeen käyttöönoton valmistelua jatketaan yhdessä valitun liikennöitsijän kanssa.

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi toteutetaan vaihtoehtoisten päästövähennyskeinojen vertailua tulevien toimenpiteiden pohjaksi.

Talous vuonna 2019

Joukkoliikennelautakunta vastaa osaltaan kaupunkiympäristön palvelualueen joukkoliikenteen palveluryhmän toimintatuloista ja -menoista sekä investoinneista. Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 53,140 milj. euroa, toimintamenot -67,090 milj. euroa ja toimintakate vuonna 2019 on -13,950 miljoonaa euroa.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit vuonna 2019 ovat 1,2 milj. euroa, joka sisältää lippu- ja maksujärjestelmän uusimisesta vuodelle 2019 kohdistuvan menon (hankkeen kokonaiskustannus on noin 4,0 milj. euroa, joka ajoittuu useammalle vuodelle).

Tulojen arvioitu lisäys on 3,9 milj. euroa, joka johtuu matkustajamäärän kasvun vaikutuksesta lipputuloihin. Menoja on lisätty yhteensä 2,4 milj. euroa, jolla on varauduttu kustannustason nousuun sekä matkustajamäärän kasvuun. Talouden tasapainottamistoimenpiteiden suuruus on 1,5 milj. euroa, joista 0,94 milj. euroa hankitaan tulojen lisäyksinä (lipunhintojen nostaminen) ja 0,56 menojen vähennyksinä (linjojen optimointi ja vähäliikenteisten linjojen tarkastelu). Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,5 milj. euroa.

Palvelu- ja vuosisuunnitelma vuodelle 2019 hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnan kokouksessa 20.12.2018.

Facebook Twitter Twitter