Talousarvioesitykset vuodelle 2020 hyväksyttiin sekä Tampereen että seudun osalta

13.09.2019

Joukkoliikennelautakunta on hyväkysynyt vuoden 2020 talousarvioesityksen lautakunnan osalta. Päätökseen liitettiin kaksi yksimielisesti hyväksyttyä toivomuspontta:

1. Lautakunta edellyttää, että jos valtiontuki kasvaa, käsittelee lautakunta sen kohdentamista erillisenä asiana.

2. Lautakunnan budjetissa ei ole liikkumavaraa kaupunginhallituksen edellyttämiin Tamperetta koskeviin lisäsäästöihin. Jo aiemmin hylättyä säästöesitystä joukkoliikenteen palvelutarjonnan supistamisesta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa. Kasvava ja kestävään liikkumiseen tähtäävä kaupunki tarvitsee nykyistä paremman joukkoliikenteen palvelutason. Uutena säästötoimenpiteenä 200 000 euron panostusta kaupunkipyöräjärjestelmään ei ole lautakunnan mielestä myöskään tarkoituksenmukaista poistaa ensi vuoden talousarviosta.

Joukkoliikennelautakunnan talousarvioon kohdistuu vuonna 2020 viisi sitovaa toiminnan tavoitetta: Tyytyväisyys palveluihin on parantunut, uusia digitaalisia asiointimahdollisuuksia on otettu käyttöön, joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut kolme prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, talouden tasapainottamisohjelman taloudelliset tavoitteet on saavutettu ja työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset. Strategian sisältöjä tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2019 on -16,165 miljoonaa euroa, joka poikkeaa +0,101 milj. euroa kaupunginhallituksen hyväksymän talousarviokehyksen mukaisesta joukkoliikennelautakunnan toimintakatteesta. Poikkeama johtuu toisaalta siitä, että menojen lisäyksellä on talousarviopohjassa varauduttu palkkakustannusten nousuun, toisaalta lipputarkastustoiminnan kehittämiseen varattujen menojen siirtäminen joukkoliikennelautakunnalta yhdyskuntalautakunnalle. Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestointien esitys vuonna 2019 on -1,0 milj. euroa.

Tuloja on lisätty lipun hintojen korotuksen sekä matkustajamäärän kasvun sekä palvelutason noston vaikutuksesta yhteensä 2,888 milj. euroa.

Budjettiesityksen toimintamenoihin on tehty seuraavat lisäykset:
- raitiotien infra- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 1,020 milj. euroa
- raitiotien liikennöitsijän kustannusten maksamiseen 0,645 milj. euroa
- kustannustason nousuun, tarjonnan lisäämiseen, palvelutason nostoon, lipputarkastustoiminnan ja häiriöhallinnan kehittämiseen sekä ICT-kustannusten kasvuun 3,539 milj. euroa
- kaupunkipyöräjärjestelmään ja MaaS kehitykseen 0,2 milj. euroa

Budjettiesitykseen sisältyy kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisia joukkoliikennelautakunnalle kohdistettuja talouden tasapainottamistoimenpiteitä yhteensä 0,2 milj. euroa tulojen lisäyksinä. Tulojen lisäykset kohdistuvat lipun hintojen nostoon.

Joukkoliikenteen toimintakate heikkenee -2,2 milj. euroa vuoden 2019 talousarviosta.

Pormestarin talousarvioesitys voi sisältää muutoksia lautakunnan talousarvioesitykseen verrattuna. Talousarviokehys perustuu kaupungin toimintayksiköiden kanssa toukokuussa käytyihin neuvotteluihin ja kaupungin johtoryhmän linjauksiin. Talousarviokehys noudattaa kaupunginvaltuuston 23.4.2018 hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa.

Marja-Riitta Martti jätti päätöksestä eriävän mielipiteen lipunhintojen korotusta koskien.

Myös vuoden 2020 seudullisen yhteistoiminnan talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2021-22 hyväksyttiin lähetettäväksi sopijakunnille

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi myös joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2020 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2021-22 lähetettäväksi sopijakunnille.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan kustannusten jaosta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Pääosa yhteistoiminnan kustannuksista muodostuu yhteisistä liikenteistä, joiden kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kesken, joita ko. liikenne palvelee kuntalaisten matkustuksen suhteessa. Linjakohtainen tarkka nettokustannus (nettotulo) jaetaan linjan tehollisten kilometrien suhteessa kuntien kesken.

Organisaatiosta ja lautakuntatoiminnasta aiheutuvat kiinteät valmistelu- ja toimeenpanokustannukset jaetaan kunkin kunnan asukkaiden tekemien joukkoliikennematkojen suhteessa. Jakoperusteena käytetään edellisen vuoden toteutuneita matkalukuja. Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet sekä markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset jaetaan kuntien asukaslukujen suhteessa.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvio vuodelle 2020 ja kustannusjaon toteutus on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmässä 15.8.2019.

Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2020 arviolta 38.000 euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset eli joukkoliikenneyksikön menot ovat talousarviovuonna 2020 yhteensä 1.060.000 euroa. Nämä kustannukset jaetaan kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät.

Yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio on 80.000 euroa sekä markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ovat 440.000 euroa ja ne jaetaan kuntien kesken jakoperusteena asukasluku.

Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2020 yhteensä 4.680.000 euroa. Muutos vuoden 2019 talousarvioon on noin 600.000 euroa. Syynä on pääosin kolmevuotisen valtiontuen loppuminen linjoilta 42, 79 ja 85 kesäliikennekaudesta 2019 alkaen. Kustannusarvion lähtökohtana on syksyn 2019 palvelutaso. Asiakashintoja tullaan korottamaan 1.1.2020 alkaen noin 3-4 prosenttia.

Tampereen kaupungin omistamasta lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset kohdistetaan kaikkeen joukkoliikennelautakunnan tilaamaan liikenteeseen, jossa kyseistä lippu- ja maksujärjestelmää käytetään. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset muodostuvat asiakaspalvelun kustannuksista (490.000 eur), ICT-järjestelmistä (495.000 eur) ja jälleenmyyjien myyntipalkkioista (600.000 eur). Clearing-maksun suuruudeksi muodostuu 45 miljoonan euron lipputuloilla 3,5 prosenttia.

Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat IJ-2020 järjestelmän sekä reittioppaan ja sähköiset aikataulupalvelun kustannuksista 797.000 euroa. Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat noin 1,26 prosenttia liikenteen hankintakustannuksista.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat 184.000 euroa (organisaatio ja lautakuntatoiminta) ja noin 4.886.000 euroa (palvelukokonaisuus). Sopijakunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuosuutta määrätessä toteutuneista kustannuksista vähennetään valtionavustukset ja muut toimintatuotot. Tampereen kaupunki laskuttaa kuntaosuudet ennakkomaksuna neljä kertaa vuodessa. Vuoden viimeisessä laskussa yhteistoiminnan kustannukset oikaistaan toteuman mukaiseksi.

Joukkoliikenteen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Esitys muuttamisesta on annettava sopijakunnille tiedoksi riittävän ajoissa ennen asian käsittelyä.