Palvelutason määrittelytyö käynnistyi

27.10.2016

Tampereen kaupunkiseudun uuden palvelutason määrittely käynnistyi eilen 26.10.2016, kun joukkoliikennelautakunta hyväksyi palvelutasoluokkien ja kriteerien päivityksen. Vuoden loppuun voimassaoleva palvelutasomäärittely on vuodelta 2011.

Loka- marraskuussa aloitetaan nykytilan tilastolliset paikkatietoanalyysit. Tässä työvaiheessa käydään läpi alueen asukas- ja työpaikkamäärät sekä matkustajamäärät pysäkeittäin sekä joukkoliikenteen taloudellisen tuen tarve alueittain.

Kolmannessa vaiheessa laaditaan ennuste palvelutarpeesta lähtötietojen pohjalta. Tätä ennustetta tarkennetaan alkuvuonna 2017 järjestettävissä asiantuntijahaastatteluissa kuntien kanssa. Tässä työvaiheessa alkuvuonna 2017 otetaan huomioon myös kuntalaisilta saatu palvelutasoa koskeva palaute ja tarjotaan päätöksentekijöille mahdollisuus vuorovaikutteiseen osallistumiseen.

Huhtikuussa 2017 luonnos tuodaan nykyiselle joukkoliikennelautakunnalle. Työn viimeisessä vaiheessa lautakunta hyväksyy laaditun palvelutason sekä pyytää lausunnot kunnilta ja muilta viranomaisilta. Kuntalaisille varataan mahdollisuus kommentoida luonnosta. Uusi Tampereen seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on tavoitteena hyväksyttää joukkoliikennelautakunnassa kuntalaisten osallistamisvaiheen ja lausuntojen saamisen jälkeen uuden joukkoliikennelautakunnan toimikauden alussa alkusyksyllä 2017.

Mikä ihmeen palvelutasomäärittely?

Joukkoliikennelain (869/2009) 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely kuvaa alueen viranomaisen tahtotilaa siitä, millainen joukkoliikennepalvelun taso kullekin alueelle on perusteltua ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalvelua.

Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus sekä muut mm. liikenne ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Palvelutasoluokat eri alueille asetetaan siten, että tavoitellun tasoinen palvelu nähdään mahdolliseksi alueelle järjestää.

Aikaisempaan Tampereen kaupunkiseudun palvelutasoluokitukseen verrattuna on ehdotettua luokitusta muutettu seuraavasti:

  • Palvelutasoluokkien kuvauksien yhteyteen lisätään kutakin luokkaa kuvaava tavoite. Tavoitteen avulla voidaan paremmin kuvata sitä, mihin suuntaan joukkoliikennettä alueella halutaan kehittää.
  • Lisätään palvelutasoluokkien määrää yhdellä, jolloin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteessä on nykyisen viiden luokan sijaan kuusi palvelutasoluokkaa.
  • Joukkoliikenteen palvelutaso halutaan toteuttaa erityisesti Tampereen kantakaupungissa paikoitellen niin korkeatasoisena, että luokitusta tulee tarkentaa korkeimman palvelutason luokissa. Tällä toimenpiteellä saadaan myös Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutasoluokitus ja valtakunnallinen ohjeistus nykyistä paremmin vertailtaviksi.
  • Liikennöintiaika- palvelutasotekijä vastaa mahdollisimman pitkälle aikaisempaa seudun palvelutasoluokitusta.
  • Palvelutasoluokkien kriteereihin lisätään liikennöintiaika erikseen perjantaisin (aiemmin määritelty maanataista perjantaihin). Erityisesti korkean palvelutason luokissa perjantailiikenne poikkeaa selvästi muusta arkiliikenteestä ja luo luokkien välille eroja.
  • Käytetään palvelutasotekijänä kävelyetäisyyttä pysäkille.
  • Joukkoliikenteessä käytettävää kalustoa ei määritellä enää palvelutasoluokittain. Nykyisin merkittävin osa seudun joukkoliikenteestä on viranomaisen kilpailuttamaa liikennettä, jossa viranomainen pystyy määrittelemään haluamansa kaluston linjakohtaisesti. Palvelutasomäärittelyssä otetaan kuitenkin kantaa joukkoliikenteen kaluston laatuun ja esteettömyyteen.
  • Toimintaympäristön muutoksen myötä luovutaan palvelutasoluokasta, jossa olisi lauantailiikennettä, muttei liikennettä sunnuntaisin.
  • Luokat nimetään uudelleen. Luokkien määrän kasvaessa luokittelu nimetään uudelleen korvaten aiemman yhdestä viiteen tähteen luokituksen.

Linkki joukkoliikennelautakunnan pöytäkirjan pykälään palvelutasosta