Joukkoliikenteen talousarvioesitys hyväksyttiin vaikeassa taloustilanteessa

17.09.2020

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvioesityksen sekä joukkoliikenteen yhteistoiminnan v. 2021 talousarvion ja -suunnitelman vuosille 2022-23 lähetettäväksi sopijakunnille.

Vuosisuunnitelma toteutuu ennakoitua heikompana pääosin koronavaikutusten vuoksi, jotka erityisesti kohdistuvat joukkoliikenteen lipputuloihin. Joukkoliikenne on myös sopeuttanut toimintaansa pienentyneeseen kysyntään, mikä on tuonut säästöjä. Pandemia vaikuttaa merkittävästi myös vuosien 2020-2024 talouteen.

Kaupunginhallitus on vaikeassa taloustilanteessa edellyttänyt kehyspäätöksessään, että yksiköiden talousarvioesityksiin on sisällytettävä tehostamistoimenpiteitä. Joukkoliikenteeseen säästövelvoitteesta kohdistuu 0,033 milj. euroa. Joukkoliikennelautakunnan toimintakate vuonna 2021 on -19,759 milj, euroa. Tulon lisäyksiä pyritään saamaan 2,288 milj. euroa lipun hintojen korotuksin, matkustajamäärän kasvulla ja palvelutason nostolla.

Toimintamenoihin on suunniteltu seuraavat lisäykset: raitiotien infra- ja hallintovastikkeen sekä kalustovuokran maksamiseen 7,970 milj. euroa (raitiotiejärjestelmän korvatessa nykyistä bussiliikennettä ajanjaksolla 9.8.-31.12.2021 toimintamenoihin on tehty 4,85 milj. euron vähennys); kustannustason nousuun, häiriöhallinnan kehittämiseen, asiakaskokemuksen parantamiseen sekä Suomi.fi:n palvelumaksuun 1,23 milj. euroa ja kaupunkipyöräjärjestelmään 0,125 milj. euroa. Lisäksi varaudutaan palkkaratkaisun kustannusvaikutusten kattamiseen sekä Kiinteistötoimen perimiin vuokramuutoksiin 0,025 milj. euron lisäyksellä.

Asiakastyytyväisyys parantunut

Talousarvioon sisältyy vuosittaisia toiminnan sitovia tavoitteita. Tavoitteet perustuvat Tampereen strategiaan 2030, joka on valmisteltu Lauri Lylyn pormestariohjelman pohjalta. Strategian sisältöjä ja toiminnan tavoitteita tarkennetaan edelleen toimenpiteiksi lautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelmassa.

Joukkoliikenteellä on viisi sitovaa toiminnan tavoitetta v. 2021. Näistä talousarvion yhteydessä raportoidaan, että asiakastyytyväisyys on parantunut, digitaalisten palveluiden käyttöaste on parantunut mobiilimaksamisessa, joukkoliikenteen matkustajamäärä on kasvanut vuoteen 2019 verrattuna, työvoimakustannukset ovat vuosisuunnitelman mukaiset ja lautakunnan tuottavuuskehitys on analysoitu tuottavuusmittareiden avulla.

Myös yhteistoiminnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin

Myös joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2021 talousarvio ja -suunnitelma vuosille 2022-23 on hyväksytty lähetettäväksi sopijakunnille.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan kustannusten jako määritellään yhteistoimintasopimuksessa.

Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2021 arviolta 38 000 euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset ovat talousarviovuonna 2021 yhteensä 1,4 milj. euroa. Nämä kustannukset jaetaan kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät.

Yhteiset tutkimus- ja kehityshankkeet sisältävät lisäksi liikennöintisopimuksiin kuuluvat asiakastyytyväisyystutkimukset sekä pysäkkihuoltoon kuuluvia tehtäviä. Yhteisten tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio vuodelle 2021 on 225 000 euroa ja markkinoinnin sekä tiedotuksen kustannusarvio on 440 000 euroa. Nämä edellä mainitut kustannukset jaetaan kuntien kesken jakoperusteena asukasluku.

Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2021 yhteensä 4,89 milj. euroa. Muutos vuoden 2020 talousarvioon on noin 200.000 euroa ja selittyy pääosin Ylöjärven ja Pirkkalan palvelutarjontaa lisäävällä linjastouudistuksella sekä Lempäälän uuden linjan 52 myötä lisääntyvällä tarjonnalla. Asiakashintoja korotetaan 1.1.2021 alkaen noin 3-4 prosenttia.

Liikenteessä käytetään Tampereen kaupungin omistamaa ja hallinnoimaa lippu- ja maksujärjestelmää sekä infojärjestelmää. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset muodostuvat asiakaspalvelun kustannuksista (420 000 euroa), ICT-järjestelmistä (412 000 euroa) ja jälleenmyyjien myyntipalkkioista (600 000 euroa). Clearing-maksun suuruudeksi muodostuu 45 miljoonan euron lipputuloilla 3,2 prosenttia.

Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat IJ-2020 järjestelmän sekä reittioppaan ja sähköisen aikataulupalvelun kustannuksista (582 000 euroa). Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat noin prosentti liikenteen hankintakustannuksista. 

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat 242 000 euroa organisaation ja lautakuntatoiminnan osalta ja noin 5,152 milj. euroa palvelukokonaisuuden osalta.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvio vuodelle 2021 ja kustannusjaon toteutus on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmässä 3.9.2020. Joukkoliikenteen talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto.

Sekä joukkoliikenteen talousarvioesitys että yhteistoiminnan talousarvio ja -suunnitelma hyväksyttiin Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa 16.9.2020.