Joukkoliikenteen palvelu- ja vuosisuunnitelma hyväksyttiin lautakunnassa

21.12.2017

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi ensi vuoden talousarvion sekä palvelu- ja vuosisuunnitelman kokouksessaan 20.12.2017.

Vuonna 2018 joukkoliikenteessä suunnitellaan Keskustorin kehittämiseen liittyen ydinkeskustan vuoden 2021 joukkoliikenneterminaalit, toteutetaan Linjasto 2021 -hanke, uusitaan joukkoliikenteen lippu- ja maksu- sekä infojärjestelmä sekä varmistetaan runkolinjojen kapasiteetti.

Raitiotiehen liittyvät hankkeet

Raitiotiehanke on merkittävin lähivuosien joukkoliikennejärjestelmän kehittämishanke. Joukkoliikennelinjaston suunnittelu edellyttää vuosina 2018-2019 merkittävän suunnittelupanostuksen.

Suunnittelutyö projektoidaan Linjasto 2021-hankkeeksi. Erityisenä painopisteenä vuoden 2018 suunnittelussa on ydinkeskustan joukkoliikennereitistö raitiotien rakentamisen aikana. Lisäksi vuoden 2018 aikana suunnitellaan keskustan tulevat joukkoliikenneterminaalit ja joukkoliikenteen ajantasauspisteet osana Keskustorin yleissuunnittelua.

Joukkoliikenne toteuttaa yhteistyössä Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa raitiotieliikenteen operoinnin hankinnan vuosina 2018-2019. Hankintaprosessi on tarkoitus käynnistää vuoden 2018 puolessa välissä. Alkuvuoden aikana suunnitellaan hankintaa ja käydään markkinavuoropuhelua.

Digitaalisiin palveluihin liittyvät hankkeet

Liikennepalvelulain voimaantulon myötä Suomeen ollaan synnyttämässä liikkuminen palveluna - toimintakonseptia (MaaS). Liikennepalvelulaki edellyttää merkittäviä panostuksia joukkoliikenteen digitaalisiin palveluihin lähivuosina. Maksujärjestelmää kehitetään tunnistepohjaiseksi* ainakin mobiililippujen osalta vuonna 2018 ja kaikkiin ajoneuvoihin asennetaan optiset lukijat alkuvuonna 2018. Tavoitteena on, että vuoden 2019 loppuun mennessä koko järjestelmä on tunnistepohjainen*.

Nykyisen informaatiojärjestelmän sopimus päättyy vuonna 2019 ja uusi järjestelmä otetaan käyttöön ennen sitä. Kehitettävät maksu- ja informaatiojärjestelmät mahdollistavat MaaS-konseptin käyttöönoton Tampereen kaupunkiseudulla sekä helpottavat joukkoliikenteen käyttöä monin tavoin ja lisäävät joukkoliikennejärjestelmän hallittavuutta. Järjestelmien hankinta toteutetaan yhteistyössä TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n kanssa.

(*Tunnistepohjainen maksujärjestelmä = Matkustusoikeus todennetaan tunnisteella ja varsinainen tuotetieto hoidetaan taustajärjestelmässä eikä sitä siis tarvitse enää kirjoittaa matkakortille.)

Markkinointi

Joukkoliikenteen markkinointia kohdistetaan vuonna 2018 erityisesti seutumarkkinointiin sekä Tampereelle avattavien uusien liityntäpysäköintipaikkojen markkinointiin. Seutumarkkinointia tehdään yhdessä seudun kuntien ja kuntayhdyshenkilöiden kanssa ja painopiste on erityisesti C-vyöhykkeellä, jossa asiakasmäärien kasvupotentiaali on jo tapahtuneesta kasvusta huolimatta edelleen merkittävä. Liityntäpysäköinnin laajentuessa pyritään huomioimaan parkkipaikkoja tarjoavat kauppakeskukset ja mahdollinen markkinointiyhteistyö. Uusien liityntäpysäköintialueiden markkinoinnilla pyritään vähentämään keskustan ruuhkaisuutta ja lisäämään tietoisuutta vaihtoehtoisista matkaketjuista.

Talousarvio v. 2018

Joukkoliikennelautakunnan toimintatulot ovat 49,2 milj. euroa, toimintamenot 63,8 milj. euroa ja toimintakate 14,6 milj. euroa.

Joukkoliikennelautakunnan nettoinvestoinnit vuonna 2018 ovat 1,2 milj. euroa sisältäen joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän uusimisesta vuodelle 2018 kohdistuvan menon (hankkeen kokonaistarve noin 4 milj. euroa ajoittuu useammalle vuodelle).

Tulojen arvioidaan kasvavan matkustajamäärän kasvun, taksojen korotuksen ja tukien kasvun vuoksi yhteensä 2,4 milj. euroa. Indeksin kasvuun on varattu menoja 1,3 milj. euroa, raitotietyömaan hidastamisen kompensointiin 0,9 milj. euroa ja kaupunkialueen kasvuun sekä runkolinjojen tasonnostoon 0,6 milj. euroa. Sopijakuntien maksuosuudet lisääntyvät 0,7 milj. euroa, mikä vastaavasti kasvattaa joukkoliikenteen nettomenoja Tampereen ulkopuolella. Joukkoliikenteen toimintakate kasvaa 1,1 milj. euroa vuoden 2017 vuosisuunnitelmasta.