Joukkoliikennelautakunta hyväksyi seudullisen yhteistoiminnan talousarvion ja vuosisuunnitelman

28.09.2017

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta hyväksyi 27.9. joukkoliikenteen yhteistoiminnan vuoden 2018 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2019-2020 lähetettäväksi sopijakunnille (Pirkkala, Nokia, Lempäälä, Kangasala, Ylöjärvi, Orivesi ja Vesilahti). Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää tarvittaessa Tampereen kaupunginvaltuusto.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan kustannukset muodostuvat pääosin yhteisistä liikenteistä, joiden kustannukset jaetaan siten, että kunnan sisäisen liikenteen nettokustannuksista vastaa kunta itse ja kuntien välisen liikenteen nettokustannukset jaetaan niiden kuntien kesken, joita liikenne palvelee. Jakoperusteena toimii kuntalaisten matkustuksen suhdeluku, joka lasketaan todellisten linjakohtaisten kustannusten ja lipputulon avulla.

Joukkoliikenteen seudullisen yhteistoiminnan talousarvio vuodelle 2018 ja kustannusjaon toteutus on käsitelty ja hyväksytty kaupunkiseudun joukkoliikennetyöryhmässä 19.9.2017.

Lautakunnan toiminnan kustannukset ovat vuonna 2018 arviolta 38.000 euroa ja kustannukset jaetaan matkamäärien mukaisesti jäsenkunnille. Valmistelu- ja toimeenpanokustannukset ovat v. 2018 yhteensä 820.000 euroa. Nämä kustannukset jaetaan kaikkien kuntien kesken jakoperusteena matkamäärät.

Palvelukokonaisuuden kustannukset muodostuvat yhteisistä tutkimus- ja kehittämishankkeista, markkinoinnista ja tiedotuksesta sekä liikenteestä. Tutkimus- ja kehittämishankkeiden kustannusarvio on 80.000 euroa ja kustannukset jaetaan asukasluvun mukaisesti. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset muodostuvat kotiin jaettavista asiakaslehdistä, suoramarkkinoinnista, erilaisista markkinointikampanjoista sekä muusta markkinoinnista ja tiedotuksesta. Markkinoinnin ja tiedotuksen kustannukset ovat 400.000 euroa ja ne jaetaan kaikkien kuntien kesken asukasluku jakoperusteena.

Yhteistoimintaan kuuluvien liikenteiden nettokustannukset muille kunnille ovat vuonna 2018 yhteensä 3.368.000 euroa. Liikenteiden lähtökohtana on pääosin vuoden 2017 toteuma. Lempäälän ja Vesilahden suunnilla tarkoituksena on kehittää Ideaparkin liikennetarjontaa ja Oriveden suunnan osalta on varauduttu pikavuorolisän poistamiseen.

Liikenteissä käytetään Tampereen kaupungin omistamaa ja hallinnoimaa lippu- ja maksujärjestelmä sekä infojärjestelmää. Lippu- ja maksujärjestelmästä aiheutuvat kustannukset kohdistetaan kaikkeen joukkoliikennelautakunnan tilaamaan liikenteeseen, jossa kyseistä lippu- ja maksujärjestelmää käytetään. Lippu- ja maksujärjestelmän kustannukset vuonna 2018 katetaan clearing-maksulla, jonka suuruus on 3,5 prosenttia lipputuloista. Infojärjestelmän kustannukset muodostuvat palveluhankintana toteutetun reaaliaikaisen infojärjestelmän palvelumaksusta 915.000 euroa sekä reittioppaan ja sähköisen aikataulut-palvelun vuotuisista käyttö- ja ylläpitomaksuista 105.000 euroa. Infojärjestelmän kustannukset lisätään liikenteen hankintakustannuksiin ja ovat keskimäärin noin 1,6 prosenttia liikenteen hankintakustannuksista.

Seudullisen joukkoliikenteen yhteistoiminnan kustannukset muiden kuntien osalta ovat 122.000 euroa organisaation ja lautakuntatoiminnan osalta ja 3.562.000 euroa palvelukokonaisuuden osalta. Sopijakunnan maksuosuus yhteistoiminnan menoihin määräytyy toimintavuoden toteutuneiden kustannusten perusteella.