Palvelutasomäärittely

Mikä ihmeen palvelutasomäärittely?

Joukkoliikennelain (869/2009) 4 § velvoittaa toimivaltaiset viranomaiset määrittelemään toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutason. Joukkoliikenteen palvelutasomäärittely kuvaa alueen viranomaisen tahtotilaa siitä, millainen joukkoliikennepalvelun taso kullekin alueelle on perusteltua ja millaiseksi toimivaltainen viranomainen pyrkii kehittämään alueen joukkoliikennepalvelua.

Palvelutasoon vaikuttavat alueen matkustustarpeet, käytettävissä oleva rahoitus sekä muut mm. liikenne ja elinkeinopoliittiset tavoitteet. Palvelutasoluokat eri alueille asetetaan siten, että tavoitellun tasoinen palvelu nähdään mahdolliseksi alueelle järjestää.

Voimassa oleva palvelutasomäärittely (pdf-tiedosto)

Palvelutasomäärittelyn päivitys on käynnistynyt

Tampereen kaupunkiseudulle laaditaan uusi palvelutasomäärittely vuosille 2017 - 2021. Uuden palvelutason määrittely on käynnistynyt 26.10.2016, kun joukkoliikennelautakunta hyväksyi palvelutasoluokkien ja kriteerien päivityksen.

Loka- marraskuussa 2016 on aloitettu myös nykytilan tilastolliset paikkatietoanalyysit ja käyty läpi alueen asukas- ja työpaikkamäärät sekä matkustajamäärät pysäkeittäin sekä joukkoliikenteen taloudellisen tuen tarve alueittain.

Kolmannessa vaiheessa laaditaan ennuste palvelutarpeesta lähtötietojen pohjalta. Tässä työvaiheessa alkuvuoden 2017 aikana keskustellaan teemasta asiantuntijoiden kanssa sekä otetaan huomioon myös kuntalaisilta saatu palvelutasoa koskeva palaute.

Huhtikuussa 2017 luonnos tuodaan nykyiselle joukkoliikennelautakunnalle. Työn viimeisessä vaiheessa lautakunta hyväksyy laaditun palvelutason sekä pyytää lausunnot kunnilta ja muilta viranomaisilta. Kesällä 2017 kuntalaisille varataan mahdollisuus kommentoida luonnosta. Uusi Tampereen seudun joukkoliikenteen palvelutasomäärittely on tavoitteena hyväksyttää joukkoliikennelautakunnassa kuntalaisten osallistamisvaiheen ja lausuntojen saamisen jälkeen uuden joukkoliikennelautakunnan toimikauden alussa alkusyksyllä 2017.

Joukkoliikenteen palvelutaso 2017-2021, luonnos (pdf-tiedosto)

Kuntien lausunnot